PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

Działania podejmowane  w  II LO w Olsztynie
w zakresie promocji zdrowia

Jakie są nasze cele i kryteria  sukcesu ?

- projektowanie i wdrażanie do praktyki życia szkoły działań edukacyjno-profilaktycznych efektywnie aktywizujących młodzież w zakresie samowyzwalania postaw prozdrowotnych i minimalizowania  zjawisk patologicznych

- podniesienie kompetencji uczniów w zakresie zachowań asertywnych  w sytuacjach zagrażających życiu  i zdrowiu

- szkolna instytucjonalizacja – poprzez Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia  - efektywnych metod samowyzwalania aktywności osób w  wieku 15 – 19 lat w zakresie inicjowania, planowania, wdrażania i ewaluacji działań promujących zdrowy tryb życia

- doskonalenie nauczycieli  do podejmowania działań promujących zdrowie

- wzajemne postrzeganie się bezpośrednich klientów szkoły jako dojrzałych, życzliwych partnerów, autentycznie zaangażowanych w działania edukacyjno-profilaktyczne

- podniesienie poziomu świadomości społeczności szkolnej w zakresie zapobiegania zjawiskom, które  nie sprzyjają prowadzeniu zdrowego trybu życia  wśród młodzieży.

- opracowanie i  rozpowszechnienie  informacji na temat  osób oraz miejsc, w których  można uzyskać pomoc  lekarską  i psychologiczną

- powołanie Młodzieżowego Centrum Wsparcia  oraz szkolnego forum dyskusyjnego  „Młodzi – Wolni – Odpowiedzialni”

- opracowania promujące zdrowy styl życia ( plakaty, broszury, postery , utwory literackie, itp.)

Jakie formy działań realizujemy ?

Działania są realizowane   w trakcie lekcji przedmiotowych, szczególnie takich jak biologia, wychowanie do życia w rodzinie, religia, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne i w czasie innych zajęć np. godziny wychowawczej oraz podczas spotkań wychowawców z rodzicami.

   Do pozalekcyjnych form działań należą w szczególności :

- udział w programach edukacyjnych

- wolontariat, w tym działalność szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi

- akcje edukacyjne – okolicznościowe i cykliczne - na terenie całej szkoły, np. seminaria, happeningi, - - prezentacje, debaty, akcje plakatowe i ulotkowe, spotkania z ekspertami

- udział w konkursach i olimpiadach promujących zdrowy styl życia

- zajęcia na basenie ( nauka pływania i zajęcia korekcyjne, comiesięczne zawody pływackie)

Kto nas wspiera i  z kim współpracujemy?

- Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  w Olsztynie - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  oraz Oddział Epidemiologii

- Bank Żywności w Olsztynie

- Polski Czerwony Krzyż – Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy

- Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie

- Stowarzyszenie  „Jestem Pomagam Wspieram”

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

- Centrum Informacji o Sektach i Kultach „Quo Vadis”  w Olsztynie

- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Olsztynie

- Policja

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY