PLAN LEKCJI

2ramka 2 z tlem plan

KLASY DWUJĘZYCZNE

2ramka 2 z tlem klasy dwujezyczne

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

2ramka 2 z tlem librus

ABSOLWENCI II LO

8888

zso1Co nas odróżnia jako szkołę promującą zdrowie od innych szkół

 

Dewizą szkoły jest wezwanie : Odważ się być mądrym. Realizowana jest ona zarówno w zakresie edukacji przedmiotowej ( wiedza i umiejętności), jak i we wspomaganiu rodziców w kształtowaniu u młodzieży pożądanych postaw społecznych i interpersonalnych
( przygotowywanie do pełnienia roli obywatela, pracownika i rodzica), zdrowotnych.

           W szkole przyjęty jest i realizowany  "Dekalog Nauczyciela II LO" oraz Kodeks Etyki.

 

W preambule zapisano : Wdzięczni pokoleniom nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły, uczniów  i  rodziców za ich pracę w pomnażaniu chlubnych tradycji szkoły, za rzetelne wychowywanie młodzieży, w poszanowaniu i wzbogacaniu społecznych i narodowych wartości, za skuteczne kształtowanie postaw zdrowotnych, moralnych  i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi,  w poczuciu odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia wspólnot szkoły My - nauczyciele, pozostali pracownicy dydaktyczni,   pracownicy administracji i obsługi - dobrowolnie, solidarnie i zgodnie ustanawiamy Dekalog Nauczyciela II LO i Kodeks Etyki  i zobowiązujemy się  do przestrzegania jego postanowień - dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta Olsztyna , których obywateli i mieszkańców szkoła wychowuje i kształci.

Szkoła dysponuje nowoczesnym całodobowym monitoringiem wizyjnym ( wewnątrz i na zewnątrz budynku), światłowodowym łączem z Internetem ( na terenie budynku uczniowie mają bezpłatny dostęp do sieci wi-fi), trzema pracowniami komputerowymi, dwiema salami gimnastycznymi, siłownią, boiskiem, Multimedialnym Centrum Informacji,  (obejmującym wypożyczalnię i czytelnię,  z dostępem do komputerów i internetu). 

W szkole znajdują się  strefy ucznia, czyli   miejsca do wypoczynku  i nauki. Od 1997 r. każdy uczeń posiada własną szafkę na rzeczy osobiste.

Każda pracownia lekcyjna ma dostęp do sieci internetowej, w  większości sal są projektory multimedialne, ( z dostępem do internetu) , w części sal są już tablice multimedialne. Zwiększa to zarówno atrakcyjność zajęć jak i ich efektywność.

Od 2013/2014 szkoła nie prowadzi już dzienników lekcyjnych w wersji papierowej. Zastąpił je dziennik elektroniczny. Jego uruchomienie przyniosło wiele korzyści. Rodzice   i nauczyciele mają stały dostęp – z dowolnego miejsca i przez cała dobę -  do ocen, frekwencji, wykazu realizowanych tematów. Pozwala on na szybką komunikację między nauczycielami, rodzicami i uczniami, z identyfikacją kto i kiedy odczytał wysłany komunikat.

Wychowawcom i dyrektorowi pozwala na sprawną i obszerną analizę statystyczną procesu nauczania. I wychowania.  Usprawnia to pełnienie nadzoru pedagogicznego.W placówce funkcjonują  gabinety pielęgniarski i stomatologiczny.

Młodzież  może  korzystać z pomocy pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego.

Szkoła promuje  zdrowie  w każdym wymiarze życia, uczy odpowiedzialności  za zdrowie swoje  i najbliższego otoczenia. Uczniom stworzono możliwość  udziału w zajęciach na basenie ( nauka pływania i zajęcia korekcyjne, zawody pływackie). W latach 2011-2013 szkoła uczestniczyła  w programie pilotowanym  "Ruch i zdrowe żywienie  w szkole" w ramach międzynarodowego projektu Healthy Eating and Physical Education in Schools .

W szkole wydawana jest gazetka „giLOtynaII”, działa szkolne radio „Węzeł”.  Tradycją szkoły jest organizowanie każdego roku "Dnia Gałczyńskiego", "Koncertu Młodych Talentów", wspólnych wigilii klasowych oraz obozu adaptacyjnego i otrzęsin dla uczniów klas pierwszych.

Szkoła stwarza warunki, w których uczniowie mogą osiągać osobiste sukcesy w różnych dziedzinach, nie tylko w nauce. Dyrektor i nauczyciele wspierają różne inicjatywy młodzieży, zarówno na poziomie samorządu szkolnego, jak i innych grup uczniowskich. Działania te  dobrze służą kształtowaniu u młodzieży wielu umiejętności społecznych.

ZSO nr1 jest szkołą, która pomaga uczniom w odkrywaniu ich mocnych stron oraz pozwala im się rozwijać. Prowadzone są różne formy zajęć umożliwiające młodzieży rozwój zainteresowań. Należą do nich: zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, konkursy, zajęcia teatralne, chóralne, koncerty, warsztaty, zajęcia z łaciny klasycznej i medycznej  oraz obozy naukowe i zajęcia sportowe  (w tym coroczny obóz narciarski).  Młodzież systematyczne uczestniczy w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Jest to największy w Polsce program z zakresu edukacji filmowej skierowany do uczniów.  Młodzież uczestniczy w cyklicznych spotkaniach filmowych odbywających się raz w miesiącu. Poznaje filmy, których walory estetyczne  i artystyczne są ogromne. Młody widz może zapoznać się z ambitnym kinem niszowym i zyskać wiedzę  o alternatywie dla wielkich superprodukcji, która pomoże mu wykształcić świadomą i krytyczną postawę wobec propozycji współczesnego kina.

Szkoła prowadzi oddziały z nauczaniem dwujęzycznym. Językami wykładowymi w tych oddziałach są język polski i język niemiecki, a od września 2010 roku również język angielski. W języku angielskim realizowane są wybrane treści z geografii, podstaw przedsiębiorczości , matematyki i biologii; a w języku niemieckim z biologii, historii  i geografii.

Szkoła jest  ośrodkiem egzaminacyjnym w zakresie państwowego egzaminu z języka niemieckiego  DSD II (zdawany na poziomie B2/C1).Uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego biegłą znajomość języka niemieckiego. Jest to egzamin państwowy organizowany i finansowany przez stronę niemiecką. Stwarza on możliwość studiowania w niemieckojęzycznych uczelniach wyższych bez konieczności zdawania egzaminu   z języka obcego.

Od roku szkolnego 2016/2017 nasi uczniowie mają możliwość przygotowywania się na terenie szkoły – pod kierunkiem naszych nauczycieli - do egzaminu ILETS, najpopularniejszego na świecie testu języka angielskiego.  Egzamin ten jest honorowany przez ponad 10 tysięcy instytucji na całym świecie, w tym agencje rządowe  i edukacyjne oraz organizacje zawodowe. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne tych krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu.

Umiejętności  językowe uczniów rozwijane są też podczas wycieczek dydaktycznych  np. do Londynu, oraz podczas wymian międzynarodowych (Offenburg, Niemcy); w czasie realizacji projektów europejskich. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje symulowanych obrad ONZ (tzw. MUN-y - Model United Nations ). Młodzież poznaje zasady funkcjonowania ONZ, uczestniczy w inscenizowanych obradach komisji problemowych  i posiedzeniu plenarnym. Każde spotkanie poświęcone jest określonemu problemowi na świecie. Od  2013 r. pomysłodawcą                    i organizatorem ogólnopolskiej konferencji – na która przyjeżdżają też goście z zagranicy - pod nazwą OLMUN w Olsztynie   jest  Szkolny Klub Europejski „Nasza Europa” z II LO. Spotkania odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury oraz Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Organizacja OLMUN-ów stanowi skuteczną promocję naszego miasta.

Szkoła uczestniczy w projektach Comeniusa „Uczenie się przez całe Życie”. Ostatnim z nich – realizowanym w latach 2011 – 2013 - był Międzynarodowy Partnerski Projekt Szkół pt.  "Let`s live in the cleaner word”, w którym uczestniczyła młodzież i nauczyciele  z Turcji, Bułgarii, Portugalii, Hiszpanii i Włoch. 

II LO w ZSO nr1 w Olsztynie to  :

  • Szkoła Odkrywców Talentów - tytuł nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej
  • Szkoła z Klasą  - tytuł nadawany przez Prezydenta RP.
  • Szkoła Przedsiębiorczości - tytuł nadawany przez Junior Achievement Foundation.
  • Złota Szkoła - tytuł nadawany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W 2010 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał   II LO w Olsztynie - za szczególne zasługi w promowaniu Warmii  i Mazur w kraju i za granicą - laur „Najlepszym  z najlepszych”. Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, które zrzesza  30 najlepszych szkół  z całego kraju. Dumą szkoły jest Teatr „Nieskromny” oraz chór młodzieżowy Juvenis Cantat, które w licznych konkursach i festiwalach odnoszą sukcesy na skalę ogólnopolską                                    i międzynarodową. Teatr Nieskromny działa od roku 1995.  Założycielem  i reżyserem jest nauczycielka języka polskiego  i instruktor teatralny pani Barbara Święcicka.  „Nieskromny”  jest laureatem nagrody  "Talent Roku" przyznawanej przez Kapitułę Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie  pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Olsztyna. Obecny chór Juvenis Cantat istnieje od 2015 r. i  kontynuuje tradycje chóru Collegium Juvenum, który został założony w roku 2004 i działał przez 11 lat.  Chórzyści zapraszani są  na liczne uroczystości miejskie w Olsztynie ( organizowane np. przez władze miasta, Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ) oraz uroczystości wojewódzkie. Młodzież uzdolniona  artystycznie śpiewa, gra na instrumentach - realizuje swoje pasje i wykonuje ambitny repertuar. Stanowią go pieśni z różnych epok  o tematyce świeckiej jak i sakralnej, wykonywane w języku polskim i angielskim. Od stycznia 2015 r. szkoła stworzyła uczniom możliwość udziału w ogólnopolskim projekcie "Debaty Oksfordzkie". Powstało elitarne Collegium Rhetoricum – założycielem                                 i niestrudzonym opiekunem klubu jest pani Anna Brzostek.

W ZSO nr1 uczy się młodzież, która wybrała szkołę ze względu na jej ofertę szkolną i opinię środowiska. Przyjęte w szkole rozwiązania organizacyjne pozwalają na dostosowanie zestawu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym  do indywidualnych potrzeb ucznia. Naukę w szkole kontynuuje około 50% absolwentów byłego Gimnazjum nr 2. Świadczy to m.in. o dobrej atmosferze panującej w szkołach młodzieżowych ZSO nr 1.

Wszyscy absolwenci szkoły otrzymują świadectwa dojrzałości. Kontynuują naukę na studiach wyższych w Polsce  i za granicą ( głównie Niemcy i Anglia, od 2015 r. także USA).

Wyniki  egzaminów maturalnych, olimpiad i konkursów ( w tym finaliści olimpiad międzynarodowych z geografii i fizyki) , sukcesy sportowe, sukcesy chóru, teatru szkolnego czy klubu debat oksfordzkich wskazują, że uczniowie właściwie wykorzystują stworzone przez szkołę oraz grupę rówieśniczą warunki rozwoju. Do szkoły uczęszczają też osoby z różnymi dysfunkcjami, głównie emocjonalnymi i edukacyjnymi,  trudnościami materialnymi oraz rodzinnymi. Realizacja opracowanego  w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz realizowanie nauczania indywidualnego skutecznie wpływają na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz budowanie poczucia własnej wartości  u  uczniów. Dla osób, które mają różnego typu problemy edukacyjne prowadzone są zajęcia wyrównawcze. Na podkreślenie zasługuje fakt, że większość tych zajęć  ujętych jest w planach klas, więc uczniowie zainteresowani mogą bez jakichkolwiek trudności w nich uczestniczyć. Każdemu uczniowi nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy pomocy psychologiczno-pedagogicznej  starają się sformułować taki poziom wymagań i oczekiwań, który daje szansę rozwoju intelektualnego i osobowego.

Szkoła  współpracuje z instytucjami i organizacjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i nauczycielom oraz działającymi na rzecz edukacji, w tym z m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3 , miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Policją, PCK, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Kinem Awangarda 2, Teatrem im. S. Jaracza, Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Olsztyńską Lożą  Business Center Club, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Od wielu lat uczymy odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia. Tylko wspólne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców, może spowodować, by cały proces przebiegał prawidłowo, efektywnie i twórczo. Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ we wszystkich swoich działaniach uwzględniamy indywidualne potrzeby uczniów, ich inicjatywę i dobre samopoczucie.

Tomasz Otręba

NAJLEPSZE LICEUM

najj

TyDzień Otwarty

tydzien otwarty

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

KONIEC

SZCZYTY MOCY

21

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

promocjazdrowia

zlote-liceum-perspektywy 
 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące
 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Olsztynie
jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2020
 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2020

CENTRUM MULTIMEDIALNE

CM
Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

GALERIA

GA12

ZAWODY MATEMATYCZNE

JOLA4

OLMUN

olmunmenu11

SUKCESY SPORTOWE

SPORT

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

SKE

Dokumenty szkolne

DOKUMENTY NA STRONE

SKUMBRIA-konkurs literacki

2

URZĄD MIASTA

olsztyn-logo

NIEPODLEGŁA

23

GAZETKA EDUKACYJNA

gazetka

BIP

3ramka 2 z tlem BIP PO NOWEMU

ePUAP

bramka1

GDZIE JESTEŚMY

3ramka 2 z tlemLOKALIZACJA NOWEMY

KRONIKI SZKOLNE

3ramka 2 z tlemKRONIKA PO NOWEMY