Monografia z okazji 60 – rocznicy powstania
I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Olsztynie (1945-2005
).

 

 

                           

                  

Przedmowa

Niniejsza publikacja jest próbą  przedstawienia popularnego zarysu historii I Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących      (Dorosłych ) w Olsztynie .Jest to również  publikacja o charakterze okolicznościowymPracę  monograficzną  oparto o bardzo nieliczne dostępne materiały  archiwalne  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr1oraz Archiwum Państwowego w Olsztynie .

W kilku przypadkach dostępna baza źródłowa jest niezwykle uboga .Dotyczy to np. list imion i nazwisk nauczycieli uczących w liceum do początku lat60 tych, a sporządzonych jedynie na podstawie zachowanych protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej.Z braku żyjących świadków posiedzeń i innej dokumentacji niezwykle trudno zweryfikować  poprawność zapisanych nazwisk .Brak jest aktu założycielskiego  szkoły z 1945 roku ,ponieważ nie zachował się ten dokument  w archiwum  miejskim .Nie udało się odnaleźć  teczek personalnych  dwóch dyrektorów Liceum z pierwszej połowy lat 50 –tych w żadnym  archiwum znajdującym się terenie Olsztyna .Brak jest również listy   pracowników personelu administracji i obsługi szkoły od jej powstania do roku 1978 .

                 Odrębny problem to   niezwyle skromna literatura poświęcona problematyce historii oświaty  dla dorosłych na obszarze Olsztyna w okresie powojennym.Tematyka powyższa wciąż wymaga odpowiedniego opracowania .

                   Dobór  materiału  załączonego w aneksie  ograniczono jeżeli chodzi o zdjęcia  . Wykorzystano głównie fotografie  ,które znajdowały się w kronikach szkolnych i było możliwe ich użycie ze względów technicznych.Monografia nie obejmuje też działalności punktów filialnych liceum w różnych okresach ich istnienia .

Autor pozwolił sobie na dokonanie drobnych poprawek w tekstach wspomnień  absolwentów o charakterze stylistycznym i kilku poprawek odnoszacych się do określenia niektórych faktów historycznych jak ,, Tysiąclecie państwa polskiego ”i ,, Wielka Rewolucja Październikowa ”,które w najnowszej historiografii polskiej są  w inny sposób nazywane oraz interpretowane .Za wszystkie ewentualne niedociągnięcia i usterki autor  serdecznie przeprasza zainteresowane osoby .

W tym  miejscu  chciałbym podziękować Włodzimierzowi Kowalewskiemu i Joannie Jagosz  za dokonanie korekty publikacji , koledze Krzysztofowi Kuładze za opracowanie   listy absolwentów liceum a Wiesławowi Pulkowskiemu za  opracowanie  techniczne zdjęć i innych materiałów.

                                                                                                                             Autor